Alapszabály

Telefon: +36 93/510-263 E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Regisztráció
A NAGYKANIZSAI SZÚNYOG HORGÁSZ EGYESÜLET
ALAPSZABÁLYA

2009.


I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Az Egyesület neve: Nagykanizsai Szúnyog Horgász Egyesület

2. Az Egyesület székhelye: 8800 Nagykanizsa, Téglagyári u. 9.

3. Az Egyesület működése kiterjed Magyarország egész területére.

4. Az Egyesület jogállása:
Az Egyesület olyan non-profit elven és az 1989. évi II. számú törvény alapján működő társadalmi szervezet, amely a jelen alapszabályban rögzített célok eléréséhez szükséges tevékenységek koordinálására tagjainak önkéntes társulásával jött létre és demokratikusan elfogadott alapszabály szerint működik.
Jogi személy, amely önálló ügyintézői és képviseleti szervvel, önálló költségvetéssel rendelkezik. Az Egyesület nem támogat pártokat, parlamenti és helyhatósági választások alkalmával nem állít jelöltet, nem indít választási listát, a közvetlen politizálódástól elhatárolódik.
Kiadásait tagdíjakból, valamint természetes, illetve jogi személyek felajánlásaiból és adományaiból fedezi.

II. AZ EGYESÜLET CÉLKITŰZÉSEI ÉS FELADATAI

1. Az Egyesület céljai:
-  a tagok horgászérdekeinek képviselete,
-  a horgászsport fejlesztése és népszerűsítése,
-  a horgászok nevelése a jogszabályok, társadalmi együttélés és a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartására, a természet szeretetére és védelmére,
-  horgászversenyek rendezése,
- a gyermek és ifjúsági tagok megismertetése a horgászat alapjaival.

2. A fentiekben megjelölt cél érdekében az Egyesület feladatai az alábbiak:
-  A tagok részére a szükséges feltételek biztosítása a rendszeres egyesületi élethez, a horgászattal összefüggő szakismeretek gyarapításához.
- A hatóságok munkájának segítése az orvhalászat és orvhorgászat megelőzése és leküzdése, a természet védelme érdekében.
- Halfogó és egyéb sportversenyek, egyéb rendezvények szervezése.

III. AZ EGYESÜLET SZERVEZETI RENDJE ÉS MŰKÖDÉSE

1. A KÖZGYŰLÉS
1. A Közgyűlés az Egyesület legfőbb szerve, amelyet a tagok összessége alkot. A Közgyűlést
- szükség szerint, de legalább évente egyszer (rendes), illetve
- a tagok egyharmadának kezdeményezésére a cél és az ok megjelölésével (rendkívüli), vagy
-  a törvényességi felügyeletet gyakorló szerv kezdeményezésére össze kell hívni.

2. A Közgyűlés összehívása az elnök, illetve az alelnök feladata. A meghívót a közgyűlés kitűzött időpontja előtt postai vagy elektronikus levélküldemény útján, legalább 8 nappal a közgyűlést megelőzően meg kell küldeni valamennyi tagnak.

3. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagok több mint a fele jelen van.
 
4. A megismételt Közgyűlés a meghívóban közölt napirendi pontok körében a jelenlevők számára tekintet nélkül határozatképes, ha erről a körülményről a tagokat az eredeti meghívóban előre tájékoztatták. A megismételt Közgyűlést az eredeti - határozatképtelenség miatt elmaradt - Közgyűlés időpontját követő 8 napon belüli időpontra kell összehívni, amely időpontot az eredeti Közgyűlés meghívójában is meg kell jelölni.

5. A Közgyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyet az elnök, a jegyzőkönyvvezető és egy, a Közgyűlés által megválasztott tag hitelesít. A jegyzőkönyv tartalmazza a szavazóképes tagok létszámát, a szavazatok pontos számszerű arányát és a hozzászólások lényegét.

6. A Közgyűlés határozatai egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza.

7. A tagok kétharmados szótöbbsége szükséges:
– az Alapszabály elfogadásához, módosításához;
- az egyesületi vezetők és tisztségviselők megválasztásához;
– más szervezettel történő egyesülés kimondásához;
- az évi beszámoló elfogadásához;
- az Egyesület feloszlatásához.

8. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
– az előzőekben felsoroltak mindegyike;
- az elnökség létszáma, tisztségviselőinek számára vonatkozó határozathozatal;
- állandó munkabizottságok megalakítása;
- tagsági viszonnyal összefüggő fellebbezések elbírálása,
- az Egyesület szervezeti és működési szabályzatának megállapítása, elfogadása.

2. AZ ELNÖKSÉG
1. Az Elnökség létszáma: 4 fő (elnök, alelnök, titkár és programszervező).

2. Az Elnökség feladatai:
- Az Egyesület irányítása, vezetése, vagyonával való gazdálkodás.
- Dönt tagfelvételi és kizárási ügyekben.
- Az Egyesület évi költségvetésének megállapítása.
- Tevékenységéről a Közgyűlésnek szükség szerint, de legalább évente egyszer beszámol.

3. A tisztségviselők 5 év időtartamra kerülnek megválasztásra, ezen időtartam leteltével újra választhatóak.

4. Az Elnökség üléseit szükség szerint, de legalább félévente tartja.  Az üléseket az Elnök hívja össze írásban, a napirend közlésével úgy, hogy a meghívók elküldése és a Közgyűlés napja között legalább 8 nap időköznek kell lennie.

5. Az Elnökség minimum 3 tag jelenléte esetén határozatképes. Az elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.

6. Az Elnökség minden döntését jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyvet aláírja az Elnökség jelenlévő minden tagja.

7. Az Egyesület képviselete, aláírási jog:
Az Egyesület képviseletére az elnök és az alelnök külön-külön, önállóan jogosult, e jogkörüket esetenként az Elnökség bármely tagjára átruházhatják.

Az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezésre az elnök és az alelnök külön-külön, önállóan jogosult.

8. Az elnök feladatai:
- az Egyesület képviselete,
- a Közgyűlés és az Elnökség összehívása, vezetése,
- a határozatok végrehajtásának ellenőrzése,
- őrködik  az Egyesület törvényes és alapszabályszerű működése felett,
- eljár a közgyűlés és az elnökség által átruházott jogkörben.


9. Az alelnök feladatai:
- az Egyesület képviselete,
- az Elnök akadályoztatása esetén teljes hatáskörben helyettesíti az Elnököt,
- pénzügyi feladatok elvégzése,
- tagokról nyilvántartás vezetése.

10. A titkár feladatai:
- segíti az egyesület Elnökét feladatainak ellátásában,
- előkészíti a Közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket,
- szervezi az ügyvitelt, a levelezést, a szükséges adatszolgáltatást,
- tagdíj beszedése,
- adminisztratív feladatok ellátása.

11. A programszervező feladatai:
- versenyek és egyéb rendezvények szervezése,
- tárgyi eszközök beszerzése,
- gondoskodik az Egyesület működésének anyagi, technikai és személyi feltételeiről.

IV. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

1. Az Egyesület rendes tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki (amely) elfogadja az Egyesület Alapszabályát, a célkitűzéseit, és fizeti a tagdíjat.
A Közgyűlés tiszteletbeli tagságot ajándékozhat annak, aki az egyesületi célok megvalósítása érdekében hosszabb időn keresztül kimagasló tevékenységet fejt ki. A tiszteletbeli tag mentesül a tagdíjfizetési kötelezettség alól.

2. A tagsági viszony az elnökség döntésével és nyilvántartásba vétellel keletkezik. Az vehető nyilvántartásba, aki belépési nyilatkozatot tett és a tagdíjat befizette.

3. Az Egyesületnek teljes jogú felnőtt tagjai, ifjúsági valamint gyermek tagjai vannak.
Gyermek tagnak 14 éven aluli fiatalokat, ifjúsági tagnak pedig 14-18 év közötti fiatalokat lehet felvenni. A gyermek és ifjúsági tagok tagdíja a felnőtt tagok által fizetendő tagdíjnál mindenkor kedvezőbb; ám ez a gyermek és ifjúsági tagok közgyűlésen gyakorolható szavazati jogát nem érinti, az minden tag esetében azonos.

4. A tagsági viszony megszűnik:
– a tag halálával,
– az Egyesület megszűnésével,
– a tag kilépésével (A kilépési szándékot a tag írásban köteles bejelenteni az elnökségnek; a tagság minden további döntés nélkül megszűnik, ám a befizetett tagdíj még részben sem jár vissza.),
– a tag kizárásával (A tagsági jogviszony a tagsági díj be nem fizetésével automatikusan nem szűnik meg. Amennyiben a tag a tagsági díjat 2 egymást követő évben nem fizeti meg, és ezen kötelezettségének az elnökség írásbeli felszólítása ellenére sem tesz eleget, az elnökség határozatával a tagot kizárhatja.).

5. A tagok jogai és kötelezettségei:
- részt vehet az Egyesület tevékenységében és az Egyesület által szervezett rendezvényeken,
- szavazati joggal rendelkezik, részt vehet az Egyesület döntéseinek meghozatalában,
- választhat és választható az Egyesület szerveibe,
- véleményt nyilváníthat, és javaslatot tehet az Egyesületet érintő bármilyen kérdésben,
- köteles az Alapszabályban meghatározott egyesületi célok megvalósulását tevékenyen elősegíteni,
- köteles az Egyesület Alapszabályának rendelkezéseit betartani; a Közgyűlés, valamint az Elnökség határozatait végrehajtani,
- köteles a tagsági díjat rendszeresen fizetni és az egyesületi vagyont megóvni,
- köteles a horgászatra vonatkozó jogszabályokat, az országos horgászrendet, illetve az egyes vízterületeken érvényes helyi horgászrendet megtartani,
- köteles a vizek és partjainak tisztasága felett őrködni, a vízszennyezésekkel kapcsolatos tapasztalatok az elnökséggel közölni,
- az Egyesület határozatai ellen törvénysértés esetén bírósághoz fordulhat.

V. AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA

1. Az egyesület gazdálkodását a társadalmi szervezetekre vonatkozó jogszabályok alapján végzi.

2. Az Egyesület pénzügyi alapja elsősorban a tagdíjakból, természetes és jogi személyek felajánlásaiból, önkormányzati hozzájárulásból áll.

3. Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, amelyet a Közgyűlés fogad el.

VI. AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE

1. Az Egyesület megszűnik:
– ha a Közgyűlés az Egyesület feloszlását kimondja,
– ha a bíróság feloszlatja,
– ha más szervezettel egyesül,
– ha megszűnését megállapítják.

2. Az Egyesület megszűnése esetén vagyonáról a Közgyűlés rendelkezik.

VII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, az 1989. évi II. törvény, valamint a mindenkor hatályos egyéb jogszabályok irányadóak.

2. Az Egyesület köteles tagnyilvántartást vezetni, a felvett tagokat egyesületi igazolvánnyal látja el, és gondoskodik a személyi adatok birtokában a személyiségi jogok védelméről.

3. Az Egyesület tagja kíván lenni a Horgász Egyesületek Zala Megyei Szövetségének, és ezáltal közvetetten a Magyar Országos Horgász Szövetségnek.


Nagykanizsa, 2009. november 20.


Meződi János Elnök

Ellenjegyzem:
Baloghné dr. Turay Zsófia ügyvéd
8800 Nagykanizsa, Sugár út 25.
Nagykanizsa, 2009. november 20.

Hozzászólások   

0 #1 profile 2018-11-02 16:54
Need cheap hosting? Try webhosting1st, just $10 for an year.

Hozzászólás írásához kérlek jelentkezz be!

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.