Horgászat szabályai

Telefon: +36 93/510-263 E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Regisztráció
(érvényes 2011. április 1-jétől)

I.
RENDEZÉS, SZERVEZÉS, RÉSZTVEVŐK
1. A nemzeti (országos) horgász bajnokságokat a Magyar Országos Horgász Szövetség (a továbbiakban: MOHOSZ) megbízásából a MOHOSZ Országos Verseny-horgász Bizottsága (a továbbiakban: OVHB) írja ki, s a MOHOSZ illetve tagszervezetei vagy az azokhoz tartozó horgász egyesületek rendezik meg. A MOHOSZ a Nemzeti Sportszövetség tagja, az országos illetve magyar bajnokság elnevezést csak az általa szervezett versenyek viselhetik.
A rendező szervezet hivatalosan felelős az adott versenyért, a versenykiírás maradéktalan betartásáért, s köteles egy előzetes programot valamint költségvetést 2 hónappal a bajnokság előtt az OVHB rendelkezésére bocsátani. A versenykiírástól eltérni nem lehet.
2. Mind az egyéni, mind a klubcsapat valamint az országos csapatbajnokságokon csak és kizá-rólag azok a versenyzők vehetnek részt, akik a törvényben előírt módon horgászengedéllyel és egyesületének a MOHOSZ valamely tagszervezetéhez való tartozását kifejező szövetségi bé-lyeggel, valamint érvényes versenyzői igazolvánnyal rendelkeznek. Valamennyi országos bajnokságon csakis a MOHOSZ tagszövetségeihez tartozó egyesületek tagjai vehetnek részt.
A világ- és Európa-bajnokságokon való indulás feltételeit a Nemzetközi Sporthorgász Szövet-ség (CIPS) és nemzetközi szövetségeinek (FIPS) szabályzatai illetve a jelen szabályzat hatá-rozzák meg.
A versenyzők kötelesek betartani a Nemzetközi Doppingellenes Bizottság (WADA) és a CIPS Doppingellenes Bizottság szabályzatában előirt rendelkezéseket.
3. Nemzeti Feeder Bajnokságok:
Országos Egyéni Feeder Bajnokság
4. Az Országos Feeder Bajnokság lebonyolításának rendje:
Nyílt nevezéses versenyek. Amennyiben a nevezők száma jelentősen meghaladja az e sza-bályzatban a döntők megrendezésére előírt résztvevők számát (v.ö. 4.1.1. és 4.1.2. pont), az OVHB kiírásának megfelelően több csoportban kell az alapszakaszt lebonyolítani. Az alap-szakasz versenyeit legalább három fordulóban kell megrendezni.
4.1. A bajnokság döntőjét 2 fordulóban, két egymás utáni napon, azonos helyszínen kell lebo-nyolítani, minimum 10 és maximum 20 fős szektorokban.
4.2. A válogatott keretek és a válogatott csapat
A felnőtt válogatott keretet az országos egyéni bajnokság 1-8 helyezettje és a szövetségi kapi-tány által kijelölt 4 versenyző alkotja.
A szövetségi kapitány az országos bajnokság eredményhirdetésekor ismerteti a csapat kialakí-tásának feltételeit. A válogatott keretek kijelölése mindig a bajnokságot követő évre vonatko-zik.
Amennyiben valamely válogatott kerettag e jogáról lemond, akkor az OVHB jóváhagyásával a szövetségi kapitány egészíti ki a keretet, figyelembe véve a bajnokságon elért helyezéseket. A bajnokság sorrendjén ez nem változtat.
A válogatott kerettagok kötelességeit és jogait a válogatott kerettagok Etikai Szabályzata tar-talmazza, annak betartása kötelező. Ennek megsértése esetén a szankciókról az OVHB Etikai Bizottságának javaslata alapján az OVHB dönt.
A nemzetközi versenyeken induló válogatott csapat tagjait a szövetségi kapitány jelöli ki és az OVHB hagyja jóvá. A nemzetközi bajnokságon induló csapatok tagjaira az évértékelő OVHB-ülésen tesz javaslatot a szövetségi kapitány. A válogatott keretek kijelölése mindig a bajnokságot követő évre vonatkozik.
Amennyiben az így kialakult válogatott csapat tagjai közül egy versenyző valamely ok miatt nem tud az illető nemzetközi versenyen indulni, helyette a szövetségi kapitány joga újabb versenyzőt kijelölni a válogatott keretből. Amennyiben a válogatott keret tagjai közül már nincs lehetőség újabb versenyző kijelölésére, a bajnokság alapján a szövetségi kapitány újabb versenyzőt is megjelölhet a csapat tagjának, azonban ez a válogatott keret összetételén (kivéve az önhibájából bekövetkezett esetet) nem változtat. Különlegesen indokolt esetben, amennyi-ben a válogatott keret egy tagja önhibáján kívül nem tud részt venni egy esetlegesen kiírt vá-logató versenyen, a szövetségi kapitány javaslata alapján az OVHB joga, hogy lehetőséget adjon a versenyző csapatba kerülésére.
A nemzetközi bajnokságon induló kezdőcsapatot és a tartalékot a szövetségi kapitány a nem-zetközi bajnokság hivatalos edzését megelőzően jelöli. Ettől csak az OVHB külön felhatalma-zásával lehet eltérni.
5. A versenyeket folyókon, csatornákon vagy állóvizeken kell megrendezni; a vízterületnek egész szélességében horgászhatónak kell lenni, a víz mélységének lehetőleg a pálya egész hosszában azonosnak, s legalább 1,50 méternyinek kell lennie. A versenypálya szélessége minimum 40 méter. A versenypálya partja lehetőleg legyen egyenes vonalú, a kialakítható horgászhelyek egyenértékűek, lehetőleg azonos feltételeket biztosítók és a lehetőség szerint megszakítás nélkül kövessék egymást. Az egyes szektorokat viszont – amennyiben a verseny-pálya lehetővé teszi, egymástól legalább 40 méterre el kell választani, ettől eltérni az OVHB hozzájárulásával lehet. A versenyzők közötti növényzet magassága lehetőség szerint ne halad-ja meg az 1 métert.
6. A kijelölt versenypályát elektromos légvezeték csak úgy keresztezheti, hogy azt versenyző legfeljebb 25 m-re közelíthesse meg. Ezt elkerítéssel és figyelmeztető táblákkal is biztosítani kell. A pálya sem a versenyzők, sem a nézők számára nem jelenthet veszélyforrást.
7. A kijelölt versenypályát – amennyiben azon országos bajnokságot három éven belül nem rendeztek - az OVHB legalább két tagjának előzetesen meg kell tekintenie. A szemle eredmé-nyét a versenykiírásnak tartalmaznia kell.
8. A versenypályát az országos bajnokságokon oly módon kell kijelölni, a döntőkben pedig kötelezően kitűzni, hogy a rajthelyek legalább 15 m, de legfeljebb 50 m szélesek legyenek és közöttük lehetőleg 1 m széles semleges zóna kerüljön kijelölésre (a pálya függvényében a semleges zóna szélessége csökkenthető vagy meg is szüntethető). A rajthelyeket a part vona-lától mért legalább 10 m távolságban kötélkordonnal vagy egyéb módon kell a nézőktől elvá-lasztani.
9. Az országos bajnokságokon való részvételre csak a nevezési díj befizetése esetén van lehe-tőség. A nevezési díj a versenyen való indulás joga. A nevezési díjból az OVHB által megha-tározott összeget az országos szövetségnek utalják át a rendezők. Az országos bajnokságok nevezési díjai tartalmazzák a kötelező edzés-nap és a versenynapok napi horgászjegy árát is.
10. Az országos bajnokságokat lehetőleg a következő időpontokban kell megrendezni:
Országos Egyéni Feeder Bajnokság: május 15. és június 30. között.
Ettől eltérni legfeljebb indokolt esetben, az OVHB döntése alapján lehetséges. A bajnokságok időpontját minden esetben az OVHB versenykiírása határozza meg.
A bajnokságok időpontját és helyszínét legkésőbb a MOHOSZ által kiadott lap, a Magyar Horgásznak legkésőbb az adott évi márciusi (OHCSB, klub- és veteránbajnokság: áprilisi) számában kell nyilvánosságra hozni. A kiírásokat ugyanabban az időben az OVHB honlapján is közre kell adni. Az Országos Versenyhorgász Bizottság hivatalos lapja a Magyar Horgász, az ott megjelenő közleményeket kell egyedüli hivatalos információként elfogadni. A bizottság www.ovhb.hu weboldalán a versenyek lebonyolításával, eredményeivel kapcsolatos hivatalos információkat jelenteti meg.
A nevezési határidőt a versenykiírás határozza meg, lehetőség szerint egységesen április 30-ra. Ezután csak az OVHB egyedi elbírálása alapján, kivételesen indokolt esetben fogadható el nevezés. A bajnokságokon helyszíni nevezés nincs. A versenykiírást egyedül az OVHB jogo-sult módosítani.
Aki a versenykiírásokban meghatározott regisztrációs határidőre nem érkezik meg, vagy a regisztráción nem jelenik meg, nem indulhat a versenyen, a további szankciókat az OVHB hozza meg. Aki a versenyzést a verseny befejezése előtt (az önhibáján kívüli eseteket pl. sérülés, stb. kivéve) abbahagyja, az OVHB döntésétől függően, de legalább két évig semmilyen országos bajnokságon nem indulhat el.
Amennyiben az időjárási körülmények vagy más vis-major lehetetlenné teszi egy forduló megrendezését, az adott fordulót legkésőbb négy héten belül változatlan helyszínnel és válto-zatlan feltételekkel meg kell ismételni. Amennyiben a megismételt fordulón elfogadhatóan, írásban igazolt indok nélkül távol marad egy versenyző, ugyanolyan elbírálás alá esik, mintha az eredeti fordulóban nem vett volna részt

II.
TECHNIKAI TÁJÉKOZTATÓ, SORSOLÁS

A húzási sorrendet sorsolással kell meghatározni. Ehhez a húzáshoz ABC sorrendben kell szólítani a részvevőket. A húzási sorrend megállapítása után az egyes versenyzők részére a szektorok sorsolását kell megtartani.
11. A sorsolást az OVHB elnöke vagy megbízásából az OVHB képviselője irányítja. Egyéni bajnokságokon, versenyeken a húzást a versenyzők saját kezűleg végzik.
12. A rajthelyekre történő sorsolást a versenypályán kell megtartani, legalább 120 perccel a verseny megkezdése előtt. Minden fordulóra valamennyi versenyző számára sorsolással szek-tort kell húzni. Fordulónként az újabb sorsolást az előzőhöz képest fordított sorrendben kell elvégezni.
13. A rajthelyek sorsolása előre elkészített automatikus sorsolási rács alapján történik mind-egyik fordulóban. A sorsolási rácsot az OVHB bocsátja rendelkezésre. Az első forduló sorso-lása, amely az első technikai értekezleten meghatározott húzási sorrendben történik, automa-tikusan megállapítja valamennyi horgász beosztását az összes szektorban és meghatározza, természetesen a szektorsorsolás után, a versenyzők helyét a második fordulóban. A sorsolási rács a résztvevők számához igazodik.
Amennyiben valamely, vis major ok miatt nem áll rendelkezésre sorsolási rács, a hagyomá-nyos módon történő sorsolásnál a szélső helyek, de legalább az abszolút szélső helyek tekinte-tében kiemelt sorsolást kell alkalmazni. Ez szélenként kettő versenyzőt jelent. A sorsolásoknál az előző fordulók szélső helyeit húzók húznak először, a szélső helyek sorsolási számait ekkor ki kell venni, majd a húzás után visszatenni
14. Folyóvizeken az 1. számú rajthelyet a pálya vízfolyás szerinti alsó részén kell kitűzni, a rajthelyek szektor- és sorszámai a folyásiránnyal ellenkező irányban növekvők, állóvizeken az 1. számú helyet a baloldalon kell kitűzni, s a rajthelyek a vízzel szemben állva balról-jobbra emelkednek.
15. Ha a rendező a versenyzők részére rajtszámokat biztosít, azon az OVHB előzetes egyetér-tése nélkül reklám nem helyezhető el.
Amennyiben reklámot kívánnak elhelyezni a versenyzők rajtszámain, az OVHB és a rendező szövetség vagy egyesület joga a szponzor felkérése, illetve a vele való tárgyalás. A reklámok-ból így nyert összeg fele-fele arányban az OVHB-t és a rendező szövetséget illeti és kizárólag a versenysport céljára fordítható.
16. Az egyes fordulók időtartama 5 óra. Minden versenyzőnek be kell tartani a jelen verseny-szabályokat.
17. Ha a verseny vagy forduló valamilyen körülmény miatt félbe marad, akkor azt két órát meghaladó horgászat esetén szabályos fordulóként vagy versenyként kell értékelni. Egyéb esetekben meg kell ismételni a fordulót vagy a versenyt. Vihar esetén a rendezők hangjelzésé-re a versenyt azonnal félbe kell szakítani, s a versenyzőket biztos helyre kell juttatni. Ameny-nyiben a légköri viszonyok megjavulnak, hangjelzés után a versenyzők visszatérhetnek hor-gászhelyeikre s 5 perc múlva egy újabb hangjelzésre folytathatják a fordulót. A fordulót le lehet rövidíteni, ha a program nem teszi lehetővé a teljes 5 óra versenyidő betartását. Ahhoz, hogy egy forduló érvényes legyen, legalább 2 órányi időtartamúnak kell lennie
18. A verseny megszakításáról a versenybíróság elnöke a szervező szövetség vagy egyesület főszervezőjének és a versenybíróság tagjainak meghallgatása után dönt. Ilyen esetben a jelzés gyorsütemű, szaggatott hangjelzés.

III.
A VERSENY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI

19. A versenyeken a nevezetes időpontokat hangjelzéssel kell a résztvevők tudtára adni. A jelzés folyamatos, ideje maximum 3-4 mp, jelzésnek a hangjelzés kezdete tekintendő.
20. Minden szektorra egy szektorbírót s egy etetőanyag-ellenőrt kell kinevezni. A szektorbíró kíséri figyelemmel az adott versenyzők horgászatát, ellenőrzi a szabályok betartását. Köteles-sége a versenyzőket figyelmeztetni az észlelt szabálytalanságokra, az ismétlődő vagy súlyos szabálytalanságról értesíteni a versenybíróságot. Az etetőanyag-ellenőr beosztásos edénnyel és/vagy mérleggel ellenőrzi a minden adalékot (beleértve földet, agyagot stb.) tartalmazó, kész, laza, nedves etetőanyag mennyiségét, a csali összmennyiségét és kiveteti a megenge-dettnél több etetőanyagot és csalit.
21. Az első jelzés a felkészülés idő kezdetét jelzi. Az országos bajnokságokat lehetőleg 10.00 órakor kell elkezdeni. Az egyes fordulók előtti felkészülési idő 90 perc.
21.1. A verseny helyszínére való megérkezéskor a rajtszámmal ellátott versenyző felszerelését a számára kisorsolt rajthelyre teszi, de az első jelzés előtt a rajthelyre való belépés, illetve a felszerelés összeállítása tilos. Semmilyen felszerelés elkészítése nem történhet meg a ver-senyhelyre belépésre jogot adó hangjelzés elhangzása előtt. Az előkészületek során a verseny-zők semmilyen segítséget nem fogadhatnak el. Az verseny megkezdését jelző első hangjelzés elhangzása után tilos bármilyen felszerelés átadása a versenyzőnek, kivéve a bottörés esetét, amikor valamely eltört bot helyett egy másik, vagy a bot egy eleme, a versenybíró közvetíté-sével a versenyzőnek átadható. A versenybíró segíthet a versenyzőnek e botelem kicsomago-lásában is.
21.2 A felkészülési idő alatt etetőanyag és csali is vihető be a versenyzőnek, de valamennyit a korlátozást ellenőrző szektorbírók rendelkezésére kell bocsátani, az ellenőrzésnek lehetőleg a fordulót megelőző órában kell megtörténni. Eddig az időpontig a rajthelyen kívül is készíthető az etetőanyag illetve a csali, akár a versenyző, akár egy harmadik személy által. Az ellenőrzés megtörténte után szigorúan tilos bármilyen etetőanyag illetve csali bevitele, ennek megszegé-se azonnali kizárást von maga után.
21.3. A verseny egyes fázisait hangjelzővel kell jelezni. Az egyes jelzéseknek rövidnek kell lenni, de mindig a jelzés kezdete a mérvadó. Az első jelzés elhangzása után, a felkészülési idő alatt a versenyző felszereléseit, etetőanyagait előkészítheti, a vizet bemérheti, haltartóját a vízbe helyezheti, de ehhez semmilyen segítséget nem vehet igénybe. A keverőedények mosá-sa a rajthelyeken nem megengedett. A második jelzés (1:15 órával a verseny megkezdése előtt) elhangzása jelzi, hogy 5 perc van hátra az ellenőrzésig. Az ellenőrzést a verseny kezdete előtt 1:10 órával kell megkezdeni, a szektor bármely pontján, de lehetőség szerint a szektor 1-es rajthelyen. Az ellenőrzés megkezdéséig valamennyi etetőanyagnak és csalinak készen kell lennie. Az ellenőrzés megtörténte után az etetőanyag szitálása (szitával, szákkal, merítőháló-val vagy bármilyen más módon) illetve elektromos keverővel tilos.
22. Az etetőanyag és csali összetételének kizárólag természetes eredetű anyagokból kell áll-nia, semmilyen fémes eredetű anyag, valamint pellet, bojli, paszta vagy gyurma-műcsali nem használható. Valamennyi feeder bajnokságban egy fordulóban maximum 12 l etetőanyag (be-kevert, áttört, kész, nedves állapotban, beleértve földet, agyagot, kukoricát, magokat és min-den egyéb, a vízi környezetre és a növényzetre ártalmatlan, nem mérgező összetevőt) és 2,5 l csali használható fel, ez utóbbi maximum 0,5 l vízilárvát (pl. szúnyoglárvát) tartalmazhat. Az etetésre szánt vízilárvát maximum két dobozban, a horogra szánt vízilárvát 1/8-os dobozban kell az ellenőrzésre bemutatni. Az OVHB az egyes versenyekre a helyszínektől függően konkrétan is megállapítja (az előbbiekben meghatározottaktól eltérően is) a felhasználható etetőanyag- és csali mennyiségét, de csak a fenti maximum további korlátozásával. Ezt a ki-írásnak tartalmaznia kell, ettől eltérni nem lehet. Mind az edzések, mind pedig az egyes ver-senyfordulók befejeztével tilos a fel nem használt etetőanyagot vízbe dobni. A versenyző kö-teles rajthelyén a hulladékot összegyűjteni és elszállítani. A versenyzőnek az ellenőrzés során az etetőanyagot beosztásos mérőedényben kell bemutatni, a csalikat pedig "hivatalos mérődobozokban". Valamennyi versenyzőnek rendelkeznie kell e mérőedényekkel és a "hivatalos mérődobozokkal", kivéve, ha ezeket a rendezők biztosítják. Amennyiben egy versenyzőnek nincs hivatalos mérőedénye, egy helyezési ponttal nagyobb helyezési számot kap a fordulóban tényleges elért eredményénél. Az etetőanyagba kerülő vízilárvát (például szúnyoglárvát) két mérőedényben kell az ellenőrzés során bemutatni Az 1/8 literes mérőedényben bemutatott, kizárólagosan a horogra szánt vízilárván kívül valam-ennyi élőcsalit (akár az etetőanyagba, akár horogra szánják) hivatalos mérőedényben kell tar-tani, ettől eltérő esetben a versenybíróság a szektorban elért helyezési számból egy pontot levon. Permetezőspray használata megengedett a csalik ragasztásához. Az etetőanyagot per-metezővel nedvesíteni csak az alapozó etetést követően lehet. A permetező a csaliellenőrzést követő és az alapozó etetés előtti időszakban kizárólag a csalik ragasztásához megengedett.
23. Rajthelyén belül a versenyző bárhol elhelyezkedhet. Tilos a semleges zónába etetni és ott horgászni. Tilos a víz felszínén úszó etetőanyagok használata
24. A felkészülési idő alatt a dobástáv gyakorlásához vagy mélységméréshez kizárólag ólmos szerelék használható, a feederkosár mindennemű használata tilos a verseny kezdetét jelző dudaszóig.
25. A harmadik jelzés a verseny kezdetét jelzi. Bármilyen etetőanyag vagy csali vízbejuttatása kizárólag ez után a jelzés után lehetséges, tehát a versenyt megelőző alapozó etetés tilos. A verseny ideje alatt etetni kizárólag feederkosárral szabad, a kézzel történő etetés valamint minden segédeszköz, csúzli, parittya, rakéta stb. használata egyaránt tilos.
26. A megengedett legnagyobb feederkosár mérete 7 x 5 cm. Olyan kosár, melynek bármely paramétere meghaladja a megengedett maximumot, nem használható.
27. A feederkosárnak vagy az azt rögzítő bármilyen eszköznek a főzsinór teljes hosszában szabadon kell csúsznia, semmilyen fix szerelék vagy egy adott korlátozó pontig csúszó szere-lék sem használható.
28. A megengedett legnagyobb horogméret a 10-es. Ennél nagyobb horog semmilyen esetben sem használható, vitás esetben a versenyzőnek fel kell tudnia mutatni a használt horog gyári csomagolását, melyen a méret maximum 10-es lehet.
29. A versenyző csak fenekező felszereléssel horgászhat, egy darab egyágú horoggal. A ver-senyzőnek korlátlan számú botja lehet előkészítve, de egyszerre csak eggyel horgászhat.
Az előkészített botok akár meg is lehetnek csalizva, de halfogás esetén csak akkor dobhat be a másik bottal, ha a megfogott hal már a haltartóba került.
Tilos az úszózás, a pergetés, a műlegyek használata, az ólmozott úszó, az oldalt szerelt előke, kanalak, élő vagy élettelen csalihal, ikra használata. A horogra tűzött csalik csak felfűzve
használhatók, tilos a csali ragasztása, egybeolvasztása. Abban az esetben, ha egy zsűritag a 26., a 27., a 28. a 29, vagy a 30. ponttal kapcsolatos szabálytalanságot tapasztal vagy figyel-mét ezzel kapcsolatos szabálytalanságra hívják fel, jogában áll a szereléket vagy bothosszat azonnal megvizsgálni illetve megmérni anélkül, hogy megvárná a forduló végét. Ebben az esetben a versenyzőnek tilos a szereléket módosítania (feederkosár rögzítésének feloldása, előke elszakítása, stb.). Mind az ellenőrzés megtagadása mind pedig a szerelék módosítása esetén a zsűri elbírálására van szükség, szabálytalanság esetén a zsűri a versenyzőt kizárja.
Tilos a halradar használata. A verseny alatt a mobiltelefon, a walkie-talkie és a fejhallgató használata tilos.
30. A botok maximális hossza: 4,5 m
31. A fogás akkor is érvényes, ha a horog nem a hal szájába akadt, de tilos a jellegzetes "ge-reblyézés". Amennyiben a szervezők faj- vagy méretkorlátozást írnak elő, ezt lehetőleg a ver-senykiírásban, de legkésőbb az első technikai értekezleten kell közölni és valamennyi ver-senyzőnek be kell tartani.
32. A merítőszák használata megengedett, de a szákolást csak a versenyző végezheti segítség nélkül és csak a partról.
33. A versenyzők legfeljebb 1 méter széles és 1 méter hosszú stéget használhatnak, ezt úgy helyezhetik el, hogy az a víz fölé nem nyúlhat be (szükség esetén a versenybíróság úgy dönt-het, hogy a stég egy kisebb része a vízben állhat). A kiegészítő stégeket a főstéggel egy sor-ban kell elhelyezni, s azokon csak a felszerelést szabad tartani.
34. A versenyzők horgászat közben nem állhatnak a vízben és lábuk a ládájukon ülve sem érhet a vízbe (kivételt képez a változó vízszintmagasságú pálya, de a verseny kezdetekor eb-ben az esetben is e szabály vonatkozik).
35. A versenyzők rajthelyüket nem hagyhatják el. Amennyiben ez mégis elkerülhetetlen, kö-telesek azt előzetesen a verseny- vagy szektorbírónak bejelenteni, Visszatérésükkor semmit nem vihetnek rajthelyükre.
36. A rajthelyekre a versenyzőn kívül csak a versenybíróság tagjai és a szektorbírók léphetnek be.
37. Kizárólag az OVHB-nél előzetesen akkreditált fotóriportereknek, film-, vagy TV operatő-röknek van joguk – és csakis fényképezés céljából – belépni a semleges zónába, de csak a főrendező és a versenyzők együttes hozzájárulásával, oly módon, hogy a versenyző elhelyez-kedési vonalának képzeletbeli meghosszabbítását csak 2 méterre közelítheti meg.
38. A versenyzők kötelesek halaik élve tartásáról gondoskodni, ezért kerek haltartóként leg-alább 40 cm átmérőjű, szögletes haltartó esetében legalább 50 cm átlójú és 3 méter hosszú, aprólyukú (varsa) szákot (micromesh) kell használniuk. A haltartót a lehetséges legnagyobb hosszában kell a vízbe helyezni. A halakat kíméletesen kell a horogról leakasztani. Tilos a szándékos un. rázás. A halak bármilyen megcsonkítását szankcionálni kell.
39. Tilos horgászni és csalit bedobni mind a vízfolyással megegyező, mind azzal ellentétes irányban lévő semleges zónába; a saját ringet elhagyó, szomszéd ringben vagy semleges zó-nában fárasztott halak az eredménybe beszámítanak, kivéve, ha a két versenyző zsinórja ösz-szeakadt. Ebben az esetben a kifogott halat azonnal vissza kell helyezni a vízbe. Ennek be nem tartása illetve a kétséges halnak a haltartóba való helyezése azt vonja maga után, hogy a haltartószák legnagyobb halát (halait) külön meg kell mérni, súlyukat feljegyezni a mérlegelé-si lapra. A zsűri joga, hogy az így fogott halnak az eredménybe való beszámításáról vagy fi-gyelmen kívül hagyásáról döntést hozzon.
40. A negyedik jelzés arról tájékoztat, hogy már csak 5 perc van a verseny idejéből.
41. Az ötödik jelzés a verseny végét jelzi, amikor a horgászkészséget azonnal ki kell emelni a vízből. Csak e jelzés megszólalásáig kifogott hal kerülhet értékelésre. Kifogottnak tehát az a hal tekinthető, amely a jelzés megkezdésekor már nincs a vízben.
42. A mérlegelést legalább 3 főből álló mérlegelő bizottságnak kell végezni. A bizottság egyik tagja a szektorbíró. Az egyik bizottsági tag a mérlegelési jegyzőkönyvet vezeti. A mérlegelé-sig a halakat a versenyzőnek a vízben kell tartani és a haltartó szákban kell hoznia a mérlege-léshez. Amennyiben a szektor mérlegelése közben valamely technikai hiba vagy kifogás kö-vetkezik be, a szektort újra kell mérlegelni.
43. Mérlegeléskor –a 38. pontban említettek kivételével - kizárólag a zsákmány összsúlyát állapítják meg, ettől még kívánságra sem lehet eltérni. Az eredményt grammokban kifejezve, a mérleg pontosságának megfelelően kell feljegyezni.
44. A versenyzőnek a mérlegeléskor jelen kell lennie, a versenydokumentumot aláírásával kell igazolnia, s a szektor mérlegelésének befejezéséig a saját bokszán belül kell tartózkodnia. A halakat a szektor mérlegelésének befejezéséig a vízben, haltartó szákban kell megtartania, majd a szektorbíró jelzésére kell óvatosan visszahelyezni a vízbe, és szabadon kell őket bo-csátani (kivéve a szervezők által meghatározott eseteket). A horgásznak ellenőriznie kell a mérlegelést, majd a kifogott halak súlyát rögzítő dokumentumot aláírásával igazolnia. A ha-laknak a vízbe történő visszahelyezését követően a súlyra vonatkozó semminemű reklamáció nem fogadható el.
45. Egy szektorba tartozók fogását csakis ugyanazzal a mérleggel kell és szabad mérni.

IV.
SZEKTORBÍRÓK, VERSENYBÍRÓK

46. Az országos bajnokságokon törekedni kell a versenyzőnkénti versenybíró biztosítására. Szektoronként legalább egy szektorbírót kell állítani. A szektorbírók kötelesek szektorukban tartózkodni és a versenyt figyelemmel kísérni.
47. A versenybírók kötelessége a versenyzőket figyelmeztetni az észlelt szabálytalanságokra. Az ismétlődő vagy súlyos szabálytalanságokról kötelesek a szektorbírót illetve a versenybíró-ságot értesíteni. A csapatvezető vagy edző a szektorbírónak tehet észrevételt.
48. A versenybíróság (zsűri) minimum 3 maximum 9 tagból áll:
Elnöke: az OVHB elnöke (távolléte esetén: megbízottja),
Tagjai: az OVHB jelenlévő tagjai
a verseny főrendezője.
A technikai értekezleten ismertetni kell azt a helyet, ahol a versenybíróság egy tagja állandóan elérhető.
49. Reklamációt vagy óvást be lehet jelenteni szóban is, de a verseny befejezését követő egy órán belül írásban is be kell nyújtani. Az értékeléssel kapcsolatban, annak közzététele után 30 percig van helye reklamációnak. Valamennyi benyújtott óvás esetén valamennyi versenyen egységesen 6000 Ft összegű kauciót kell befizetni. Amennyiben az óvást a versenybíróság megalapozottnak találja, a kauciót a reklamáló visszakapja, amennyiben nem, akkor a kaució az OVHB költségvetését illeti. Az óvást csapatversenyeken a csapatvezető, egyéni versenyen a versenyző nyújthatja be.
50. A versenybíróság határozattal intézkedik az óvások elbírálásáról, valamint a bírói bejelen-tésekről. A versenybíróság határozatai ellen fellebbezésnek helye nincs. Versenyzőt kizárni kizárólag a versenybíróság határozatával lehet. A zsűri határozatait szavazattöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a versenybíróság elnökének szavazata dönt.
51. A MOHOSZ érvényben lévő versenyszabályzatának, valamint az OVHB idevonatkozó határozatainak a technikai értekezleten, valamint a versenybíróság tanácskozásain kéznél kell lenni.

V.
SZANKCIONÁLÁS

52. a) Figyelmeztetés a 21.1., 21.3., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 31., 32., 33., 34., 36., 38., 39.-es pont megsértéséért,
b) Kizárás a 21.2., 29., 30., és 35. pont megsértéséért illetve az a) pontban felsoroltak ismételt megsértéséért.
c) Kizárandó a versenyből az a versenyző, aki a kiírásban meghatározott időpontig nem re-gisztráltatta magát.
A kizárt versenyző a szektorban induló versenyzők számánál 1-el nagyobb helyezési számot kap. A szektor többi versenyzője megtartja a versenyben elért helyezési számát. A kizárt ver-senyző ellen az OVHB minden esetben etikai eljárást indít.
Amennyiben a zsűri bármely tagjának vagy tagjainak javaslatára a zsűri egy versenyzőt sza-bálysértés miatt figyelmezteti (52. a) pont), a versenybíróság - elbírálása szerint - a verseny-zőnek sárga lapot ad, ez három évig érvényben marad. Ezen időtartam alatt újabb szabályta-lanság esetén visszaesőként bírálja el az OVHB etikai bizottsága, és ennek megfelelően szankcionálja. A sárga lapot kapott versenyzők névsorát az OVHB tartja nyilván és webolda-lán teszi közzé.
A szabálysértésekről az OVHB-t értesíteni kell, amely megteszi a szükséges további intézke-déseket (etikai illetve fegyelmi eljárás). A bizonyíthatóan tudatos szabálysértés súlyosbító körülményként értékelendő. A szabálysértési ügyekben – szükség esetén az etikai bizottság véleményezése után – kizárólagos joggal az OVHB dönt, határozatai ellen fellebbezésnek nincs helye.

VI.
ÉRTÉKELÉS

53. A versenyeken fordulónkénti rangsorolt értékelést kell készíteni.
Az egy szektoron belül azonos fogási eredményt elérők olyan helyezési számot kapnak, amely az így elérhető helyek átlagával egyenlő.
A nullázó versenyzők valamennyien a szektorban helyezési szám nélkül maradt helyezések átlagával azonos helyezési számot kapnak. (Példa: 24 fős szektorban 12 helyezett mellett 12 nullázó, ez utóbbiak mindegyike (13+24):2= 18,5 helyezési számot kap. Egyetlen nullázó vagy a fordulóban részt nem vevő, hiányzó versenyző a szektor legmagasabb rajtszámának megfelelő helyezési számot kap.
54. Az egyéni versenyek értékelésekor a legkisebb helyezési számmal rendelkező versenyző a győztes. Azonos helyezési szám esetén az összességében fogott halak nagyobb súlya dönt. Ismételt egyenlőség esetén egy fordulóban elért legnagyobb súly dönt (például két versenyző fogása fordulónként: 6+4=10 kg, illetve 3+7=10 kg, nyertes az, aki a 7 kg-os eredményt érte el). További egyenlőség esetén a fordulók összesített rajthelyszámának nagyobb összegével rendelkező a győztes.
55. Az értékelés összeállítását az OVHB elnökének vagy megbízott képviselőjének jelenlét-ében kell végezni, aki egyúttal a főrendezővel együtt hitelesíti az eredményt. Aláírása nélkül az eredmény nem véglegesíthető. Az első három helyezett arany-ezüst- bronzérmet kap. Elté-rő megállapodás híján valamennyi bajnokság eredménylistáját az OVHB megbízottja készíti; a szervezőnek vállalnia kell az e munkát végző tartózkodási költségeit.
Az érmeket minden esetben az OVHB biztosítja, s azokat az OVHB jelenlévő képviselője adja át. A szervezők egyéb díjakat is adhatnak.

VII.
HIVATALOS EDZÉS, VERSENYDOKUMENTUM

56. A versenypályán lehetőleg 4 nappal a bajnokság kezdete előtt naponta 10.00 órától bizto-sítani kell az edzési lehetőséget. Közvetlenül a versenyt megelőző napon a versenypályán az edzést 15.00 óráig lehet folytatni, ettől csak az OVHB döntése alapján lehet eltérni.
57. A versenyek két legfontosabb dokumentuma a versenykiírás és a jegyzőkönyv (versenyér-tékelés). A jegyzőkönyv két része a mérlegelési irat és az eredményösszesítés.
58. A versenyszabályok módosítására csak két versenyidőszak közötti időben kerülhet sor. Az országos versenyszabályzatnak a FIPSed hivatalos szabályzatával kell mindenkor összhang-ban lennie.
59. A jelen szabályzatban nem érintett kérdésekben az OVHB állásfoglalásai a mérvadók.
60. A jelen szabályzat 2011. április 1-jei hatállyal lép érvénybe.

Szalay Ferenc
Hajdú Lívia
az Országos Versenyhorgász Bizottság az Országos Versenyhorgász Bizottság  elnöke titkára

A jelen versenyszabályzatot a MOHOSZ Országos Versenyhorgász Bizottsága 2011. március 18-án fogadta el.

Forrás: http://www.mahor.hu/szabalyzatok.html

Hozzászólás írásához kérlek jelentkezz be!

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.